LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH SÓC TRĂNG
Stt
Tuần/Năm
Tiêu đề
File đính kèm
1
Tuần 42 - Năm 2017
2
Tuần 41 - Năm 2017
3
Tuần 40 - Năm 2017
4
Tuần 39 - Năm 2017
5
Tuần 38 - Năm 2017
6
Tuần 37 - Năm 2017
7
Tuần 36 - Năm 2017
8
Tuần 35 - Năm 2017
9
Tuần 34 - Năm 2017
10
Tuần 33 - Năm 2017
11
Tuần 32 - Năm 2017
12
Tuần 31 - Năm 2017
13
Tuần 30 - Năm 2017
14
Tuần 29 - Năm 2017
15
Tuần 28 - Năm 2017
16
Tuần 27 - Năm 2017
17
Tuần 26 - Năm 2017
18
Tuần 25 - Năm 2017