LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH SÓC TRĂNG
Stt
Tuần/Năm
Tiêu đề
File đính kèm
1
Tuần 3 - Năm 2018
2
Tuần 2 - Năm 2018
3
Tuần 1 - Năm 2018
4
Tuần 52 - Năm 2017
5
Tuần 51 - Năm 2017
6
Tuần 50 - Năm 2017
7
Tuần 50 - Năm 2017
8
Tuần 49 - Năm 2017
9
Tuần 48 - Năm 2017
10
Tuần 47 - Năm 2017
11
Tuần 46 - Năm 2017
12
Tuần 45 - Năm 2017
13
Tuần 44 - Năm 2017
14
Tuần 43 - Năm 2017
15
Tuần 42 - Năm 2017
16
Tuần 41 - Năm 2017
17
Tuần 40 - Năm 2017
18
Tuần 39 - Năm 2017
19
Tuần 38 - Năm 2017
20
Tuần 37 - Năm 2017
21
Tuần 36 - Năm 2017
22
Tuần 35 - Năm 2017
23
Tuần 34 - Năm 2017
24
Tuần 33 - Năm 2017
25
Tuần 32 - Năm 2017
26
Tuần 31 - Năm 2017
27
Tuần 30 - Năm 2017
28
Tuần 29 - Năm 2017
29
Tuần 28 - Năm 2017
30
Tuần 27 - Năm 2017
31
Tuần 26 - Năm 2017
32
Tuần 25 - Năm 2017