LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH SÓC TRĂNG
Stt
Tuần/Năm
Tiêu đề
File đính kèm
1
Tuần 10 - Năm 2018
2
Tuần 9 - Năm 2018
3
Tuần 8 - Năm 2018
4
Tuần 7 - Năm 2018
5
Tuần 6 - Năm 2018
6
Tuần 1 - Năm 2017
7
Tuần 5 - Năm 2018
8
Tuần 4 - Năm 2018
9
Tuần 3 - Năm 2018
10
Tuần 2 - Năm 2018
11
Tuần 1 - Năm 2018
12
Tuần 52 - Năm 2017
13
Tuần 51 - Năm 2017
14
Tuần 50 - Năm 2017
15
Tuần 50 - Năm 2017
16
Tuần 49 - Năm 2017
17
Tuần 48 - Năm 2017
18
Tuần 47 - Năm 2017
19
Tuần 46 - Năm 2017
20
Tuần 45 - Năm 2017
21
Tuần 44 - Năm 2017
22
Tuần 43 - Năm 2017
23
Tuần 42 - Năm 2017
24
Tuần 41 - Năm 2017
25
Tuần 40 - Năm 2017
26
Tuần 39 - Năm 2017
27
Tuần 38 - Năm 2017
28
Tuần 37 - Năm 2017
29
Tuần 36 - Năm 2017
30
Tuần 35 - Năm 2017
31
Tuần 34 - Năm 2017
32
Tuần 33 - Năm 2017
33
Tuần 32 - Năm 2017
34
Tuần 31 - Năm 2017
35
Tuần 30 - Năm 2017
36
Tuần 29 - Năm 2017
37
Tuần 28 - Năm 2017
38
Tuần 27 - Năm 2017
39
Tuần 26 - Năm 2017
40
Tuần 25 - Năm 2017