Tiêu đề lịch
Tuần/Năm
Nội dung lịch
File đính kèm
(Bản sửa đổi, thay thế LT36 trước đó) - Về lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 16/9/2019 - 20/9/2019) 36 - 2019