Tiêu đề lịch
Tuần/Năm
Nội dung lịch
File đính kèm
47/LT-UBND của UBND Về lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 02/12 - 06/12/2019) 47 - 2019