Tiêu đề lịch
Tuần/Năm
Nội dung lịch
File đính kèm
50/LT-UBND của UBND Về lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 23/12 - 27/12/2019) 50 - 2019