Tiêu đề lịch
Tuần/Năm
Nội dung lịch
File đính kèm
42/LT-UBND -Lịch Làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh từ ngày 26/10/2020-31/10/2020. 42 - 2020

42/LT-UBND -Lịch Làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh từ ngày 26/10/2020-31/10/2020.