Tiêu đề lịch
Tuần/Năm
Nội dung lịch
File đính kèm
- 45/LT-UBND - V/v lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 16/11/2020 - 20/11/2020) 45 - 2020