Tiêu đề lịch
Tuần/Năm
Nội dung lịch
File đính kèm
23/LT-UBND- Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh từ ngày 14/6/2021-18/6/2021 (Thay thế lịch tuần số 22 trước đó) 22 - 2021