Tiêu đề lịch
Tuần/Năm
Nội dung lịch
File đính kèm
43/LT-UBND- - LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH (Từ ngày 01/11/2021 - 07/11/2021) 42 - 2021